Zpět na oznámení

Záměr prodeje pozemku parc.č. 3337/2

Obec Újezd vyhlašuje Záměr prodeje pozemku parc.č. 3337/2 o výměře cca 703 m2 – trvalý travní porost.

Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou
na LV č. 1 pro k.ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou, obec Újezd.

Více v příloze.