Zpět na oznámení

Dokumenty schválené valnou hromadou Svazku Pooslaví

Dokumenty, které schválila Valná hromada Svazku obcí
POOSLAVÍ dne 13.5.2019 v Novém Veselí.

Všechny tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách
www.svazekobcipooslavi.cz.

Usnesení z Valné hromady SOP
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
Závěrečný účet 2018

Výkazy roku 2018
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu